Regulamin

 

Regulamin umieszczania informacji i opinii na stronie www.slotslupca.pl

1. Strona internetowa www.slotslupca.pl jest prowadzona przez Słupecką Organizację Turystyczną –Stowarzyszenie z siedzibą pod adresem 62-400 Słupca, ul Poznańska 20, zarejestrowane w  Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000167184

2. Słownik pojęć:

– użytkownik – każda osoba przesyłająca informację, opinie na stronę www.slotslupca.pl,

– wpis – każdy rodzaj informacji, opinii przesłanej przez użytkownika do umieszczenia na stronie www.slotslupca.pl,

-serwis- strona internetowa funkcjonująca pod adresem www.slotslupca.pl

3. Zamieszczenie wpisu na stronie www.slotslupca.pl jest równoznaczne z:

– akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu,

– zgodą na umieszczenie  wpisu w serwisie www.slotslupca.pl,

– zgodą na dalsze przetwarzanie, uzupełnianie, usuwanie i udostępnianie przesłanego wpisu,

– zgodą na dalsze przechowywani i archiwizowanie wpisów,

– zgodą na przetwarzanie przez Słupecką Organizację Turystyczną danych osobowych użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania wpisu na stronie www.slotslupca.pl.

4. Użytkownik korzystając z serwisu funkcjonującego pod adresem  www.slotslupca.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, danych lub innych treści zapewnia, iż  jest autorem nadesłanych prac i/lub służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych), oraz że jest świetle prawa władny do takich działań.

5. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, w tym w szczególności zdjęcia, komentarze, odpowiedzi, opinie, dane itp., jednocześnie wyraża zgodę na bezterminowe:

a. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez Słupecką Organizację Turystyczną obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści na stronie głównej serwisu lub innych stronach tego serwisu oraz wyraża zgodę na bezterminowe umieszczenie tych treści w dostępnych w serwisie obecnie lub w przyszłości, wyszukiwarkach treści.

b. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez Słupecką Organizację Turystyczną obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści w inne sposób aniżeli określony w punkcie a, jakimikolwiek technikami, za pomocą jakichkolwiek nośników lub środków, za pomocą jakichkolwiek mediów w szczególności w prasie, billboardach, radiu lub telewizji.

c. udzielanie przez Słupecką Organizację Turystyczną sublicencji na publikację tych treści innym podmiotom  jakimikolwiek technikami, za pomocą jakichkolwiek nośników lub środków, za pomocą jakichkolwiek mediów w szczególności w Internecie, w prasie, na billboardach, w radiu lub w telewizji.

Zgody na publikowanie (rozpowszechnianie), o których mowa w niniejszym ustępie w punktach a, b i c oznaczają w szczególności, iż powołane w punkcie 5 treści mogą zostać przez Słupecką Organizację Turystyczną (w całości lub części) upublicznione na stronie serwisu, lub mogą zostać przez Słupecką Organizację Turystyczną (w całości lub części) upublicznione w innych mediach np. w prasie, na billboardach, radiu czy telewizji, a dostęp do tak upublicznionych treści będzie miał lub potencjalnie może mieć bliżej nieokreślony krąg podmiotów.

6.Z tytułu udzielenia powyższych zgód, użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Powyższe zgody udzielone są bezterminowo.

7. Słupecka Organizacja Turystyczna nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane na stronie www.slotslupca.pl przez użytkowników. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia informacje i opinie na stronie www.slotslupca.pl w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez Słupecką Organizację Turystyczną usługi zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania informacji i opinii na stronie www.slotslupca.pl ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

8. Słupecka Organizacja Turystyczna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkownika lub osoby trzecie, nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania, w związku korzystaniem strony www.slotslupca.pl lub/i innych operacji na stronie www.slotslupca.pl.

9. Słupecka Organizacja Turystyczna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego umieszczenia informacji, opinii na stronie www.slotslupca.pl.

10. Słupecka Organizacja Turystyczna nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników w tym za informacje i opinie oraz nazwy (Nick), w tym za podane w nich jakiekolwiek dane lub/i informacje.

11. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu informacji lub innych treści w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Słupeckiej Organizacji Turystycznej z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików (w szczególności zdjęć) lub innych treści w serwisie, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Słupeckiej Organizacji Turystycznej lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Słupecka Organizacja Turystyczna już zadośćuczyniła takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Słupeckiej Organizacji Turystycznej wszelkich poniesionych z tego tytułu przez nią kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.

12. Użytkownik zamieszcza informacje, opinie za pomocą odpowiedniego formularza lub przesyłając  dane na adres kontaktowy Słupeckiej Organizacji Turystycznej.

13. Użytkownik może przesłać wszystkie uwagi, zażalenia, informacje o nieścisłościach itd. za pomocą odpowiedniego formularza lub przesyłając  dane na adres kontaktowy Słupeckiej Organizacji Turystycznej. Informacje tego typu będą rozpatrywane w trybie pilnym.

14. Informacje, opinie są umieszczane z zaznaczeniem podanego imienia nazwiska, imienia, nazwy (Nick) użytkownika.

15. Informacje i opinie są umieszczane na stronie www.slotslupca.pl po akceptacji przez moderatora/ administratora strony.

16. Słupecka Organizacja Turystyczna może bez podania przyczyny odmówić użytkownikowi umieszczania informacji, opinii na stronie www.slotslupca.pl.

17. Słupecka Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z strony www.slotslupca.pl, zmiany jej kroju graficznego lub sposobu z niej korzystania.

18. Słupecka Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia usług związanych z prowadzeniem strony www.slotslupca.pl.

19. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie www.slotslupca.pl.

20. Słupecka Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie www.slotslupca.pl .

21. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się z regulaminem przed każdym przekazaniem informacji, opinii na stronę www.slotslupca.pl.

 

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc