RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Słupecka Organizacja Turystyczna, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca, http://slotslupca.pl/.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  –  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty i urzedy uprawnione do powyższych działń wynikłych z przepisów prawa i obrotu środkami finansowymi;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu odwołania zgody;
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu umożliwości kontaktu oraz realizacji zobowiązań prawnych i reczowych ciązących na Słupeckiej Organizacji Turystycznej. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w formie członka i w działaniach Słupeckiej Organizacji Turystycznej.
 8. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie administratora danych osobowych.

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc