Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności SLOT – Słupecka Organizacja Turystyczna

Słupecka Organizacja Turystyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SLOT – Słupecka Organizacja Turystyczna.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Ogólne informacje pojawiające się w bieżących aktualnościach wprowadzanych na strony internetowe. Szczegółowe informacje turystyczne umieszczane w formie map interaktywnych i opisów obiektów, tras, wydarzeń.

Wyłączenia

 • Znaczna część materiałów opublikowana przed 23 września 2018r. Strona tworzona z wykorzystaniem darmowej aplikacji automatycznie generującej ustawienia strony. Wykorzystanie na stronie informacji multimedialnych – map nie posiadających opisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Szablewski.
 • E-mail: szabpaw@wp.pl
 • Telefon: 666969175

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Słupeckiej Organizacji Turystycznej
 • Adres: 62-400 Słupca
  ul. Poznańska 18
 • E-mail: slupca_slot@poczta.onet.pl
 • Telefon: 666969175

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc