Statut

Statut Słupeckiej Organizacji Turystycznej

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Słupecka Organizacja Turystyczna.
 2. Słupecka Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 3. Słupecka Organizacja Turystyczna może posługiwać się skrótem „SŁOT”.
 • 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Słupecką Organizację Turystyczną,

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Słupeckiej Organizacji Turystycznej,

3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Słupeckiej Organizacji Turystycznej,

4  Walnym Zebraniu Członków – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Słupeckiej Organizacji Turystycznej,

5) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Słupeckiej Organizacji Turystycznej,

6) regionie – należy przez to rozumieć region obejmujący obszar powiatu słupeckiego oraz gmin, na których obszarze znajdują się Nadwarciański Park Krajobrazowy oraz Powidzki Park Krajobrazowy.

 • 3
 1. Przestrzenią działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności powiatu słupeckiego oraz powiatów sąsiednich, ze zwróceniem uwagi na tereny Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Słupcy.
 3. W uzasadnionych przypadkach członkowie zwyczajni i wspierający mogą zostać przyjęci uchwałą Walnego Zebrania Członków na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.

Rozdział II

Cele i zasady działania.

 • 4

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1) kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,

2) integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu,

3) zwiększenie liczby turystów odwiedzających region,

4) wzrost wpływów z turystyki,

5) poprawa infrastruktury turystycznej regionu,

6) stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem informacji turystycznej,

7) inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z innymi organizacjami turystycznymi,

8 ) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

9) koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w regionie,

10) stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami samorządów terytorialnych oraz władzami rządowymi.

 • 5

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych oraz organizowanie stoisk na targach turystycznych,

2) upowszechnianie wiedzy o regionie jako atrakcyjnym turystycznie, w szczególności za pośrednictwem regionalnego systemu informacji turystycznej,

3) organizacja i udział w targach, wystawach, pokazach, uroczystościach, koncertach, szkoleniach, konferencjach, seminariach, zawodach, treningach, badaniach oraz imprezach turystycznych i innych promujących region,

4) inicjowanie i organizowanie działań wykorzystujących walory regionu w tym turystycznych, rekreacyjnych, szkoleniowych, sportowych, zdrowotnych, środowiskowych, historycznych, kulturalnych, ekonomiczno – gospodarczych, naukowych, wzmacniających obronność kraju i innych promujących region,

5) współpracę z Polską Organizacją Turystyczną oraz innymi organizacjami turystycznymi,

6) inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 • 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych,

 • 7

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych oraz złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.

 • 8

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub rzeczowej.

 • 9

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

 • 10

Osoba prawna nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 • 11
 1. Wpisanie na listę członków zwyczajnych i wspierających, a także skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.
 3. W uzasadnionych przypadkach członkowie zwyczajni i wspierający mogą zostać przyjęci uchwałą Walnego Zebrania Członków na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
 • 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,

3) otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,

4) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,

5) obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

 • 13

Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w § 12, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 • 14
 1. Do obowiązków członka należy:

1) przestrzeganie przepisów statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

2) aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,

3) regularne opłacanie składek członkowskich.

 1. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy członka wspierającego i honorowego.
 2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy członka honorowego.
 • 15
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:

1) wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nie wypełniania obowiązków przewidzianych w § 14, z tym, że niepłacenie składek musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,

3) śmierci lub utraty przez członka Stowarzyszenia osobowości prawnej,

4) pozbawienia członkostwa honorowego na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.

 1. O posiedzeniu Zarządu bądź posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków zawiadamia się zainteresowanego z 14 – to dniowym wyprzedzeniem, ale jego obecność na posiedzeniu nie jest wymagana.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, członek może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

 

Rozdział IV

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

 • 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1)  Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna.

 • 17

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków.

 • 18

Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:

1) do Zarządu Stowarzyszenia – jednomyślnie decyzją Zarządu,

2) do Komisji Rewizyjnej – jednomyślnie decyzją Komisji,

3) ilość osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.

 • 19
 1. Uchwały władz stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 2. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 3. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej, decyduje głos odpowiednio Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy ich członkowie listami poleconymi lub innym przyjętym trybem.
 • 20
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,

2) członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:

1) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,

2) w drugim terminie, wyznaczonym 30 minut później od pierwszego terminu w przypadku braku połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

 • 21
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku, a jako sprawozdawczo – wyborcze raz na pięć lat.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

1)  z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 22

Walne Zebranie Członków:

1) ustala program działania Stowarzyszenia,

2) wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisją Rewizyjną,

3) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,

4) udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

5) rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,

6) uchwala zmiany statutu i regulaminy Stowarzyszenia,

7) określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe,

8 ) podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,

9) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10) podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

 • 23

Zarząd składa się z 4 członków, którzy wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.

 • 24

Zarząd Stowarzyszenia:

1) reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,

2) uchwala plan finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,

3) ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,

4) nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

5) powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne przydatne dla działalności Stowarzyszenia,

6) składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków,

7) podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

 • 25

Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 • 26

Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd oraz zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 • 27
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
 5. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu,

6) Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu.

 • 28
 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia.

 • 29

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 • 30
 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) wpływy ze składek członków i wpisowe,

2) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

3) dotacje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności i samorządności Stowarzyszenia,

4) wpływy z ofiarności publicznej.

 1. Przechowywanie środków pieniężnych:

1) środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia przechowywane są na koncie stowarzyszenia i w kasie stowarzyszenia,

2) funkcjonowanie kasy stowarzyszenia odbywa się na zasadach przyjętych uchwałą zarządu stowarzyszenia..

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 31

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

 • 32
 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa bądź upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

 • 33
 1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

1a. Przy braku quorum Walnego Zebrania Członków określonego w § 33 ust 1., ustala się następny termin zebrania nie wcześniej jak 2 tygodnie od pierwszego terminu.

1b. Uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie podejmuje się przy bezwzględnej większości głosów.

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 • 34

Dla pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Prezes Zarządu.

 • 35

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.


Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc